Sol·licitud d'imatges
1.Dades d'identificació. Subjecte passiu
(NO | SI)


En relació a les imatges que seguidament es relacionen:
Fons/col·lecció Codi Foto (*) Autor Lloc Descripció
(*) Obligatori

miniatura

INSPAI
2. Sol·licitud - Declaració
La persona signant DECLARA:
Que té la intenció d'utilitzar les imatges detallades en aquest document amb la finalitat o finalitats següents:
Que es compromet a utilitzar les imatges d'acord amb les finalitats i forma declarades i a respectar els drets que la Diputació de Girona i terceres persones puguin tenir sobre aquestes imatges.
Que se li lliurin les imatges en suport magnètic (llapis de memòria), que portarà la persona sotasignant sempre que ho autoritzi la direcció d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona o per correu electrònic.
INSPAI
3. Pagament de la taxa.
I en conseqüència demana:
- Obtenir una reproducció de les imatges relacionades en aquest document.
- Imatges en SUPORT DIGITAL:
- Tipus de pagaments:
Sense taxa.
Exempció de les taxes per a l'aprofitament especial de documentació o imatges d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, atès que la reproducció té com a finalitat l'ús privat, per a finalitats de la docència i/o recerca, o bé la realització d'una activitat cultural / social sense ànim de lucre, tal com estableix l'Ordenança que regula les taxes per a la utilització de reproduccions i l'obtenció de còpies d'aquest Centre.


Amb taxa.
CAPTCHA ANTISPAM. Escriu les lletres de la imatge:
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer creat per la Diputació de Girona per a la gestió dels usuaris d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Només es cediran a tercers en els casos previstos a la Llei. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
info@inspai.cat | Situació | Avís legal | Diputació de Girona 2012